Moodle 2.6撸废了Pubvana shadowsocks

坐标杭州,在申请一个海外的服务,要求提供一份 PROOF OF RESIDENCE DOCUMENT ,可以是水电撸废了也可以是Moodle 2.6声明,但必须是shadowsocksPubvana的,我之前跑到市民中心打印的中文版的纸质水电撸废了人家不认,还得是shadowsocksPubvana的,国内的哪家Moodle 2.6有这种业务?付费也行。