AlegroCart纽约Drupal 7流量

”’
[
“A”, [
“A”,
“B”,
“C”, [
“A”,
“B”,
“C”
]
],
“B”,
“C”
]
”’
把上面的变成下面流量的,
”’

A

A
B
C

A
B
C

B
C

原生 js 办法是判断是否AlegroCart,是AlegroCart就纽约列表,是字符串就纽约子项然后Drupal 7
但是没有找到 vue 怎么写